top of page
Izobraževanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju - za učiteljice in učitelje razredne stopnje.

izobraževanje

SPODBUJANJE RAZVOJA ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI PRI UČENCIH V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Obvladovanje in razumevanje lastnih čustev ter razumevanje čustev in občutkov drugih je temelj zdravih odnosov in kakovostnega življenja v učilnici, na šoli in širše. Izobraževanje spodbuja preizkušanje različnih dejavnosti in delavnic za delo z mlajšimi najstniki, spodbuja izmenjavo dobrih praks in prinaša uporabna znanja, ki jih je mogoče uporabiti v učnem procesu in za načrtovanje različnih dejavnosti.

 

Ker lahko od pomladi 2018 naprej učitelji in svetovalni delavci na spletnem portalu www.abced.si dostopate do priročnikov in gradiv z različnimi dejavnostmi, delavnicami in vajami za spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti, bomo v seminarju preizkusili različne možnosti uporabe teh gradiv.

Seminar CI tretja triada

Trajanje: 8 pedagoških ur v treh delih, 4 ure predavanja in dve dveurni e-izobraževanji v obliki webinarja)

Ciljna skupina: učitelji v prvem triletju osnovne šole in svetovalni delavci

Predavatelja: dr. Kristijan Musek Lešnik, Meta Trček

Organizator: ROKUS / Modrijan izobraževanje

Kotizacija: 54 EUR

Rok prijave: 15. 2. 2019

Datum: 5. 3. 2019                                  

Kraj izvedbe: Ljubljana, OŠ Brezovica pri Ljubljani

Informacije: helena.kunavar@modrijan-izobrazevanje.si 

izobraževanje

SPODBUJANJE RAZVOJA IN KREPITVE SOCIALNIH VEŠČIN PRI UČENCIH V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Današnjim najstnikom zaradi vse več časa, preživetega pred zasloni in v virtualnih svetovih, zmanjkuje priložnosti za urjenje in razvoj socialnih veščin. Ker so socialne veščine temelj uspešnih in kakovostnih odnosov ter zdravega sobivanja, se to vse bolj pozna v učilnicah.

 

Cilj izobraževanja je preizkusiti različne dejavnosti in delavnice za delo z mlajšimi najstniki, spodbuditi izmenjavo dobrih praks in prinesti uporabna znanja, ki jih je mogoče uporabiti v učnem procesu in za načrtovanje različnih dejavnosti. Zato bomo v seminarju preizkusili različne možnosti uporabe gradiv, dejavnosti in vaj za spodbujanje razvoja socialnih veščin, do katerih lahko učitelji in svetovalni delavci dostopate na spletnem portalu www.abced.si.

Seminar SV tretja triada

izobraževanje

SPODBUJANJE SAMOZAVEDANJA, POZITIVNEGA ODNOSA DO SEBE IN POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA PRI UČENCIH V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Ker imata tako negativna samopodoba kot nekritično samopoveličevanje številne negativne posledice, želimo pri šolarjih razvijati zdrav odnos do sebe, ki vodi k zaupanju vase, k motivaciji za soočanje z različnimi izzivi in k razvijanju zdravih medosebnih odnosov.

 

Namen izobraževanja je preizkusiti različne dejavnosti za delo z mlajšimi najstniki in razviti uporabna znanja, ki jih je mogoče uporabiti v učnem procesu in za načrtovanje različnih dejavnosti.

 

Od pomladi 2018 naprej lahko učitelji in svetovalni delavci na spletnem portalu www.abced.si dostopate do priročnikov in gradiv z različnimi dejavnostmi in delavnicami za spodbujanje zdravega samozavedanja in samovrednotenja, zato bomo v seminarju raziskovali tudi različne možnosti uporabe teh gradiv​.

Seminaz SZ tretja triada
bottom of page