top of page
Izobraževanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju - za učiteljice in učitelje v prvem triletju.

izobraževanje

SPODBUJANJE RAZVOJA ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI PRI UČENCIH V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Obvladovanje in razumevanje lastnih čustev ter razumevanje čustev in občutkov drugih je temelj zdravih odnosov in kakovostnega življenja v učilnici, na šoli in širše. Program spodbuja preizkušanje različnih dejavnosti in delavnic za delo z mlajšimi učenci in je usmerjen v oblikovanje nabora uporabnih znanj, ki jih je mogoče uporabiti neposredno v učnem procesu ali za načrtovanje vsebinskih dejavnosti.

 

Od pomladi 2018 naprej lahko učitelji razredne stopnje na spletnem portalu www.abced.si prosto in brezplačno dostopate do priročnikov in gradiv z različnimi dejavnostmi, delavnicami, vajami in nalogami za spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti. V seminarju bomo raziskovali različne možnosti uporabe teh gradiv.

Seminar CI prva triada

izobraževanje

SPODBUJANJE RAZVOJA IN KREPITVE SOCIALNIH VEŠČIN PRI UČENCIH V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Današnjim učencem zaradi vse več časa, preživetega pred zasloni in v virtualnih svetovih, zmanjkuje priložnosti za urjenje in razvoj socialnih veščin. Posledice tega že lahko vidimo v učilnicah, ker so socialne veščine temelj uspešnih in kakovostnih odnosov ter zdravega sobivanja.

 

V seminarju bomo preizkusili različne možnosti uporabe gradiv, dejavnosti in vaj za spodbujanje razvoja socialnih veščin, do katerih lahko učitelji razredne stopnje dostopate na spletnem portalu www.abced.si.

 

Cilj izobraževanja je oblikovanje uporabnih znanj, ki jih je mogoče uporabiti neposredno v učnem procesu ali za načrtovanje različnih dejavnosti.

Seminar SV prva triada

Trajanje: 8 pedagoških ur v treh delih, 4 ure predavanja in dve dveurni e-izobraževanji v obliki webinarja)

Ciljna skupina: učitelji v prvem triletju osnovne šole in svetovalni delavci

Predavatelja: dr. Kristijan Musek Lešnik, Meta Trček

Organizator: ROKUS / Modrijan izobraževanje

Kotizacija: 54 EUR

Rok prijave: 15. 2. 2019

Datum: 5. 3. 2019                                  

Kraj izvedbe: Ljubljana, OŠ Brezovica pri Ljubljani

Informacije: helena.kunavar@modrijan-izobrazevanje.si 

izobraževanje

SPODBUJANJE SAMOZAVEDANJA, POZITIVNEGA ODNOSA DO SEBE IN POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA PRI UČENCIH V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Ker imata lahko tako negativna samopodoba kot nekritično samopoveličevanje številne negativne posledice, je pri otrocih pomembno razvijati pozitiven in zdrav odnos do sebe, ki vodi k večjemu zaupanju vase, k boljši motivaciji za soočanje z različnimi izzivi in k razvijanju zdravih medosebnih odnosov.

 

Namen izobraževanja je preizkusiti različne dejavnosti za delo z mlajšimi šolarji in razviti uporabna znanja, ki jih je mogoče uporabiti v učnem procesu in za načrtovanje različnih dejavnosti.

 

Od pomladi 2018 naprej lahko razredni učitelji na spletnem portalu www.abced.si dostopate do priročnikov in gradiv z različnimi dejavnostmi in delavnicami za spodbujanje zdravega samozavedanja in samovrednotenja, zato bomo v seminarju raziskovali tudi različne možnosti uporabe teh gradiv.

Seminar PS prva triada
bottom of page