top of page

Zakaj je POZITIVNA PSIHOLOGIJA pomembna?

Pojavi in lastnosti, ki jih proučuje pozitivna psihologija, niso pomembni le za boljše počutje ljudi, pač pa se povezujejo s številnimi pomembnimi platmi življenja. V zadnjih letih raziskave opozarjajo, da se različni vidiki in elementi psihičnega blagostanja povezujejo s kakovostjo življenja:

  • Optimizem je lahko pomembno varovalo duševnega in telesnega zdravja; pogostejše doživljanje sreče, zadovoljstva, upanja, smisla, zanosa ... je povezano z večjim občutkom kakovosti življenja; odpornost na stres oziroma rezilientnost je pomemben dejavnik stanja imunskega sistema in počutja; psihično blagostanje in telesno zdravje sta povezana!

(glej Boehm in Kubzanski, 2012; Conversano in sod., 2010; Cohn in sod., 2014; Danner in sod., 2001; Lyubomirsky in sod, 2005; Taylor in sod, 2000)

  • Raziskave kažejo, da so predanost, vztrajnost, miselna naravnanost (mindset) lahko bolj pomembni dejavniki uspeha v življenju kot količnik inteligentnosti!

(glej Carol Dweck, Angela Duckworth)

  • Raziskave kažejo, da se šolarji z bolj izraženim subjektivnim psihičnim blagostanjem ne le počutijo boljše, pač pa dosegajo boljše rezultate in uspehe!

(glej Adler, 2016)

(vir: M. Seligman, Wellbeing and Health in Education Conference, London, 5.5.2017).

Težko je najti bolj prepričljivo ilustracijo za pojasnjevanje pomembnosti pozitivne psihologije, kot sta dve sliki, ki ju na svojih predavanjih večkrat pokaže Martin Seligman:

Dve podobni sliki se pomembno razlikujeta.

  • Leva slika prikazuje stopnjo umrljivosti za koronarnimi obolenji v različnih ameriških okrajih.

  • Desna slika prikazuje napovedano stopnjo tveganja za koronarna obolenja na podlagi analize vsebine zapisov na omrežju Twitter - analizo vsebine na podlagi besed, ki se povezujejo z različnimi elementi psihičnega blagostanja, t.i. "pozitivnih" in "negativnih" besed.

Prisotnost besed v zapisih na Twitterju, ki se povezujejo z elementi psihičnega stanja, bolje napoveduje tveganje za koronarna obolenja, kot katerikoli drug dejavnik tveganja!

Različni vidiki in elementi psihičnega blagostanja se povezujejo:

  • z občutkom kakovosti življenja

  • s stanjem imunskega sistema,

  • z zdravjem,

  • z rezultati in uspehi na različnih pomembnih življenjskih področjih, od šolanja do kariere,

  • in še z marsičem drugim.

Boehm in Kubzanski (2012) sta v analizi podatkov iz 200 različnih raziskav potrdila povezanost med psihičnim blagostanjem in kardiovaskularnim zdravjem.

bottom of page